عکس یادگاری وزیرکشور عراق با زیباکلام

بعد از امتحان جامع دکتری درس دکتر زیبا کلام، به اتفاق علیرضا الغبان دانشجوی عراقی که سالهای در ایران بود، سری به اتاق دکتر زیباکلام زدیم و کلی با هم گفتیم و خندیدیم.