سوژه جدید نگارش نویسنده «دا»

نویسنده کتاب «دا» از نگارش کتابی با موضوع روایت خاطرات و زندگی «ماهرخ باستان» پرستار بیمارستان امام خمینی اهواز در جنگ تحمیلی خبر داد.