دشمنان سوار بر موج اسیدپاشی شدند

دادستان کل کشور گفت: اسید پاشی عمل محکومی است و باید مورد پیگیری قرار گیرد اما دشمنان سوار این موج شدند تا کشور را ناامن جلوه دهند.