پاکستان زیر پای تروریسم

پاکستان به طور سنتی خالی از زمینه‌های درگیری‌های مذهبی است. از این رو ایجاد تفرقه‌های مذهبی با حرکت‌های افراط‌گرایانه و تروریستی بیشتر به یک بازی شبیه است.