شما نیز در پیروزی‌های حزب‌الله شریکید!

به یاد دارم از سالهایی چند قبل از تشکیل حزب الله لبنان ، در سن ۱۷ – ۱۸ سالگی ، در لبنان، اجتماعاتی با بچه های مذهبی داشتیم، که در آن هیئت ها ، درمسجدها، یا حسینیه ها، دور هم جمع می شدیم، کتاب های حضرتعالی و مهمتر الحیات، الگوی ما بودند.