انتخابات ایران؛ رقابتی ملی زیر نظر دیدگان جهان

سعید جلیلی از سال 2007 به مدت 6 سال پرونده هسته ای را در دست داشته است. در این سالها توانسته فرصت قدرتهای غربی را برای تحمیل نظرات و شرایطشان بر ایران از بین ببرد. با این که تهران شرایط سازمان بین المللی انرژی هسته ای، از جمله نظارت بین المللی بر راکتورهای هسته ای ایران را پذیرفته ولی جلیلی با مهارت قابل توجهی توانسته از تونل های سیاست بین الملل عبور کند، بدون اینکه برنامه هسته ای ایران با مانع جدیدی مواجه شود.