قیمت سوخت تا پایان سال تغییر نمی‌کند

رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور با تاکید بر اینکه قیمت سوخت تا پایان سال تغییری نمی‌کند، گفت: باید جایگاه‌های عرضه سوخت با استاندارد یورو4 افزایش یابد.