آیا وزارت خارجه، متن توافق‌نامه ژنو را درست ترجمه کرده است؟

متأسفانه، بررسی این دو متن نشان‌ می‌دهد که ترجمه فارسی وزارت امور خارجه دارای اشتباهاتی است که اگرچه ممکن است در برخی موارد متأثر از برخی ملاحظات سیاسی باشد، در سایر موارد به سختی می‌توان چنین احتمالی را پذیرفت.