رهبری به پیمودن راه‌های رفته در علم قانع نیستند

در گفتمان رهبری مشاهده نمی کنیم که ایشان علوم معنوی را در عرش بنشانند و علوم تجربی را بر فرش. همچنین این را نمی بینیم که ایشان علوم متولد در غرب یا در دیگر کشورهای غیر دینی و غیر اسلامی را ذاتاً نجس بدانند و معتقد باشند که ما نباید از تجربه ی علمی جهان استفاده کنیم. لذا می بینیم که طیف موضوع «علم» در گفتمان ایشان بسیار وسیع است.