تدوین سند مبنای الگوی اسلامی ایرانی تا آذر

رئیس امور تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه سند مبنای الگو تا دو ماه آینده آماده می‌شود، گفت: این سند راهبردی خطوط کلی حرکت پیشرفت نظام را نشان خواهد داد و زیرساخت برنامه ششم توسعه کشور می‌شود.