انتشار نظریات سینمایی حسن عباسی

«سینمای استراتژیک» نام یک پایگاه تحلیلی تبیینی است که در آن درس‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات حسن عباسی به صورت فیلم و متن قابل دانلود می‌باشد.این پایگاه اینترنتی وابسته به بخش «هنر استراتژیک» در اندیشکده یقین -مرکز بررسی‌های دکترینال- است.