مطالبه فرهنگی را به دعوای جناحی تنزل ندهید

تقلیل یک مطالبه فرهنگی به بازیهای جناحی از سوی «امیر حسین علم الهدی» به عنوان یک مدیر عرصه فرهنگ آنهم به شیوه مذموم بگم بگمی که شاید بیشتر به کار مقاطع حساس انتخاباتی بیاید اتفاق فرخنده ای محسوب نمی شود

«دا» پروژه‌ای فاخر و میلیاردی خواهد شد

مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری با اشاره به ساخت فیلمی در ژانر کودک به پبشنهاد مجید مجیدی گفت: راهی جز اینکه «دا» به پروژه‌ای فاخر و میلیاردی شود نداریم اما تا حد امکان سعی می کنیم از هزینه های اضافی بکاهیم.