کوثری: مقام اماراتی غلط کرده است

ین اخبار از بیخ و بن غلط و بی‌اساس است بنابراین درباره آن بیش از این نباید اظهار نظر کرد.