شایان افضلی درگذشت

شایان افضلی شاعر سپیدسرای تهرانی شب گذشته درگذشت.