رسانه‌ها بیانگر جوانب زندگی مردم هستند

رئیس دفتر تلویزیون آفاق عراق با تاکید بر نقش و اهمیت رسانه ها از جوامع انسانی تاکید کرد: رسانه‌ها بیانگر همه جوانب سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی زندگی مردم هستند.