شبکه اجتماعی هم میهن راه‌اندازی شد

شبکه اجتماعی هم میهن در راستای اهداف ملی و فرهنگی جامعه ایران راه اندازی شد.