خودکشی رسانه‌ای!

در چند سال آینده سهم ما از صداو سیمای جمهوری اسلامی، شبکه ای است که فقط دغدغه مندان خاصش را حفظ می کند و برای عموم مردم جذابیتی ندارد.