کاریکاتور: شتر قربانی كنيد!

ملک عبدالله با وضعیت جسمانی وخیم به بیمارستان منتقل شد