هفته‌نامه «قرن» پا به عرصه مطبوعات گذاشت

هفته‌نامه سراسری و دوزبانه “قرن” در ۱۶ صفحه تمام رنگی به صاحب امتیازی شجاعی کیاسری نماینده مجلس نهم به دکه‌ها آمد.

تبدیل صدا و سیما به مرکز تجاری درست نیست

تضعیف فرهنگ یعنی اینکه پای فرهنگ را در بقیه بخش‌ها می‌بندیم و اجازه نقش‌آفرینی فرهنگ را در بخش‌های دیگر نمی‌دهیم‌