زنان قمارباز، اعتیاد و فروپاشی بنیان خانواده

به قرن بیست و یکم قماربازی خوش آمدید. برنامه‌های کامپیوتری، احتمالات را به گونه‌ای محاسبه می‌کنند که هیچ ریسکی وجود ندارد. نرم‌افزارهای کازینو پول افراد را وقتی که در اتوبوس در حال بازگشت به خانه هستند دور می‌ریزند، زن‌ها در خانه با تبلت‌های خود به هزاران بینگو آنلاین می‌بازند و به این ترتیب تمام سرمایه خانوداه‌ها بدون اینکه پول نقدی را جابجا کنند از بین می‌رود.

چرایی مبارزه بی‌نتیجه با فساد فوتبال

می توان ادعا داشت که برای اولین بار، موضوع فساد در فوتبال به این شدت و در رسانه ها و مراکز تصمیم گیر کشور مطرح شده است. روزانه اظهار نظرات متفاوتی به انتشار رسیده که از منظری به این اتفاق می پردازد. البته، اینکه در پایان این مناقشات چه روی خواهد داد، موضوعی است که تجربه چندان خوشی درباره آن وجود ندارد. در واقع، تجربه نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور، ماجرا به راحتی فراموش شده و روز از او روزی از نو!