۳۵سال غفلت نهادهای‌ عمومی برای مسکن‌ محرومین

از مسائلی که از ابتدای انقلاب به عنوان ضرورت های اساسی مسئولین حکومتی شناخته شده است، مسأله مسکن بوده است. در این ارتباط بسیاری از نهادهای عمومی و انقلابی وظیفه تأمین مسکن گروههای هدف به عهده آنها قرار گرفته است.