ضعف آموزه‌های دینی مانع برخورد با فساد

عدم شناخت آموزه‌های دينی ما را به انحراف از اين آموزه‌ها سوق می‌دهد، به جای اينكه قانونمند باشيم، قانون‌گريز می‌شويم و با مسائل، سياسی برخورد می‌كنيم، در صورتی كه برای اجرای آموزه‌های دينی و تقيد به اصول انقلاب اسلامی بايد مدافع برخورد قانونی با مفاسد باشيم.