چرا شعر رضوی در موزه ادبیات رضوی ثبت نمی‌شود؟

شعر معاصر رضوی، در مقایسه با سروده‌های پیش از انقلاب، هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. البته در این میان سروده‌هایی می‌بینیم که علاوه بر محتوا از نظر آرایه‌های لفظی و معنوی نیز همانند هم شده و تکرار در این نوع سروده‌ها بسیار دیده می‌شود.