شعر ویژه شب پنجم محرم؛ عبدالله بن الحسن (ع)

طاقت ندارم این­همه تنها ببینمت / وقتی که چلّه چلّه کمان تیر می کشد // این بغض جان ستان که تو بی کس ترین شدی / پای مرا به بازی تقدیر می کشد