پوستر: آداب تفریح

رسول خدا (صلّی الله علیه و آله): بهترین سرگرمی مرد مؤمن شنا و بهترین سرگرمی زن ریسندگی است.