نسبت‌های فامیلی عجیب در شهرداری اهواز

اسامی و نسبت های فامیلی بخش عمده ای از ساختار سازمان زیبا سازی شهر اهواز بدین شرح است: 1-ارسلان جعفری شهنی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر اهواز 2-سعادت جعفری شهنی، امور اجرایی،برادر مدیرعامل 3-بیژن جعفری شهنی،کارپرداز،برادر مدیرعامل 4-داودجعفری شهنی، نظارت پیمانها، پسرعموی مدیرعامل. 5-خانم اشرف پوری، مدیرقراردادها، همسرمدیرعامل. 6-پیمان کریمی بیرگانی، انباردار، پسرخاله مدیرعامل. 7-فرشادسلطانی، دفتردارسازمان، […]