پسر آقا محسن شهردار کرج می‌شود

علی رضایی فرزند محسن رضایی طی روزهای آینده به عنوان شهردار کرج منصوب می‌شود.