دخل و خرج روستایی و شهری در سال 91

دخل یا درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۱ مبلغ ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان و خرج یا هزینه آنان مبلغ ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان بوده است، لذا دخل شهری ها قدری بیش تر از خرج شان بوده است.