کاش کسی این کتاب را دوباره چاپ کند!

قدیمی‌ترها و به ویژه کتاب‌خوان‌های متدین سن و سال دار، شهید پاک‌نژاد را بیشتر از آنکه به وجه سیاست‌مداری و عضو حزب جمهوری و نماینده مجلس بودنش بشناسند، با وجه پزشک متدینی که قوانین و احکام دینی بیان شده در اسلام را از منظر آموزه های پزشکی به اثبات می‌رسانده می‌شناسند.