«محمدحسین»به‌روایت نویسنده«شهیدفهمیده»

نویسنده کتاب «شهید فهمیده» گفت: شهید محمدحسین فهمیده فردی مسئولیت‌پذیر و آینده‌نگر بود که نسبت به پدر، مادر و اطرافیان احساس مسئولیت می‌کرد.