قبول شهادت همسر شرط ازدواج شهید

فاطمه 14 سال بیشتر نداشت که همه شروط هادی را برای ازدواج پذیرفت و به عقد او درآمد؛ هادی به فاطمه گفته بود اگر می تواند شرایط اعزام به جبهه های نبرد و مجروحیت و یا شاید شهادت همسرش را تحمل کند؟ دفترچه عقد را امضا و به عقد او درآید.