اولین شهید جنگ 33 روزه کیست؟+عکس

اولین خمپاره ساعت هفت و نیم روز پنجشنبه سیزدهم تموز (بیست و سوم تیر) به شهر «بنت جبیل» اصابت کرد و براثر آن، «هشام بزی» به شهادت رسید و «کامل العشی» مجروح شد.