ابعاد «نظارت» شورای نگهبان بر انتخابات

استدلال من اين بود كه نظارت شوراي نگهبان نظارت درون نهادي است و وقتي نظارت، درون نهادي باشد، نبايد از شوراي نگهبان خارج شود، شما هر نوع تفسيري غير از نظارت استصوابي داشته باشيد، از درون نهاد شوراي نگهبان خارج مي‌شود و اين خلاف اصل 99 قانون‌اساسي است.