متن طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی

۶۰ نفر از نمایندگان طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور به ریاست رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه را ارائه دادند تا در هر یک از قوا نیز شورای راهبری اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس قوه تشکیل شود.