منافقین در کنگره آمریکا «لابی‌گر» شدند

سیاست خارجی آمریکا را لابی های پرنفوذ و یا کانون های پیرامونی که مانند منافقین پولهای خوبی را بعنوان رشوه از این جیب آمریکا به جیب دیگر منتقل می کنند، شکل می دهند.