نهمین شورای هماهنگی کتاب سیما برگزار شد

از مباحث مطرح شده در نهمین شورای هماهنگی کتاب سیما می‌توان به بررسی جدول پخش برنامه‌های اعلام شده توسط شبکه‌ها با موضوع کتاب وکتابخوانی، لزوم توجه بیشتر شبکه‌های سیما …