بیمارستانی که از بدو تولد در کماست

کمبود امکانات بیمارستان نظام مافی شوش که واقع در دو کیلومتری جاده شوش اهواز قرار دارد شهروندان و بیماران را به ستوه آورده است.