مسير اشتباه در روش تحقيق و قانون گذاري در بيراهه

بزرگترین مشكلات زنان و مردان ایرانی از بین رفتن تفاوت در مردان و زنان در روحیه ی مردانگی و زنانگی است. می‌شود گفت كه ما با یك بحران جنسیتی مواجه هستیم كه با برنامه ریزی و طرح دشمن،ترس و كم سوادی و غرب زدگی كارشناسان ما به وجود آمده است.