حمایت ایران از فلسطین عامل گسترش تشیع

مسلم قالانچوژسکی عامل «ایران»را از جمله دلایل گسترش تشیع دانسته، گفت: ایران با حمایت خود از فلسطین و دشمنی با آمریکا و اسرائیل توانسته است نقش بسیار مهمی را در افزایش آمار شیعیان به‌عهده گیرد.