نمی‌توانم سفارشی شعر بگویم

بهاره رهنما ضمن تأکید بر اینکه نمی‌تواند سفارش گرفته و برای آن شعر بگوید، معتقد است: زن لوط به عقب نگاه کرد و سنگ شد و ای کاش ما هم به عقب و گذشته نگاه نمی‌کردیم.

چرا کسی برای کروبی تره خورد نکرد؟

در سال ۸۸ یکی از شعارهای جنبش سبز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مقابل نظام بود. «موسوی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه» «کروبی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه» از جمله شعارهایی بود که در حد شعار و حرف باقی ماند و چهارسال پیش در زمانی که نظام با سران داخلی فتنه برخورد کرد، آب از آب تکان نخورد! اما نکته جالب آنکه باخبر آزادی کروبی نیز خبری از آن قیامت نشد!