احياي حقوق مردم يا آغازي بر هژموني دولت

وقتي هيئت وزيران به‎عنوان شخصيت حقوقي دولت چيزي را تصويب مي‌‎کند اين ديگر حالت مصوبه به‌خود مي‌‎گيرد. اين مصوبه براساس قانون اساسي قابل ابطال است و الا موجب ديکتاتوري مي‌‎شود. اگر اين سنگ بنا کج گذاشته شود از اين به بعد هيئت وزيران هرچيزي را تصويب و لازم‌الاجرا مي‌‎کند و سازمان هم تشکيل مي‌‎دهد و اجازه به ابطال آن نمي‎دهد. اين کار اتفاقا خلاف حقوق شهروندي است!