تا دو ماه آینده در صنعت فولاد خودکفا می‌شویم

وی با بیان اینکه دشمنان با حربه های اقتصادی می خواهند جلوی پیشرفت ملت را بگیرند باید برای ساختن ایران دست به دست هم دهیم افزود: عده ای همچنان در صدد هستند تا ایران اسلامی به بالندی و سازندگی کامل دست نیابد.