روایتی ایرانی از شهادت طارق لبنانی در بیروت

ام نادر خانم لبنانی بلند قد، که در موسسه امام موسی صدر کار می‌کند. روز انفجار نزدیک سفارت ایران در بیروت با نگرانی به سمت سفارت رفت. پسرش طارق پس از انفجار اول، بیرون دویده تا ببیند چه خبر است اما انفجار دوم او را طعمه خود کرد.