اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز»

رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور با بیان اینکه تحقق حماسه اقتصادی مستلزم همراهی مردم است گفت: از اجرای طرح «بسیج همگام با کشاورز» با هدف تحقق حماسه اقتصادی از ماه آینده در کشور خبر داد.