طرح جدید ضدانقلاب برای بازگشت به کشور

شنیده ها، حکایت از تحرک جدید و البته مضحک فتنه‌گران خارج نشین دارد که در اصطلاح خودشان «طرح دیجیتال» نام گرفته است.