40 هزار بانوی كارمند به خانه بهشتی می‌روند

بر اساس اين طرح 40 هزار نفر از بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی در 100 دستگاه اجرايی با نحوه دعوت فرزندانشان به نماز آشنا می‌شوند.