تجليل از برگزیدگان طرح «واژه‌های آسمانی»

فعالان دینی، به ویژه در عرصه فعالیت های قرآنی نباید منتظر کمک نهادها و دستگاه های مختلف باشند. نمی توان تنها با یک بار اقدام نسبت به حفظ، قرائت و تلاوت قرآن کریم به معارف این کتاب الهی دست یافت. بنا به گفته علامه طباطبایی باید هر دو سال یک تفسیر قرآن داشته باشیم. این گفته ایشان به جهت لحاظ کردن مقتضیات زمان و توجه علوم روز در قرآن بوده است.