بازگشت معاونان مصطفی معین به وزارت علوم

رضا منصوری معاون پژوهشی مصطفی معین مشاور معاون پژوهشی وزارت علوم دولت یازدهم شده و در این وزارتخانه مدتی است مستقر شده است.