۱۲سال پوتین‌هایم را در مبارزه با آمریکا درنیاوردم

با وجودی که به خیلی از آدم‌هایی با این تیپ فکری که گفتی خبر داده بودم اما هیچ کدام از بچه‌های خودمان، آنهایی که انتظار داشتم پای یک فیلم ضدآمریکایی ببینمشان نیامده بودند که کار را ببینند. سالن نمایش فیلم پر شده بود از دخترها و پسرهایی که وضع ظاهری‌شان به این حرف‌ها نمی‌خورد، همان‌هایی که در کوچه وخیابان بچه‌قرتی صدایشان می‌کنیم. اتفاقا هم عجب تاثیری رویشان گذاشت .