در فتنه ۸۸ پاکستانی‌ها بیشتر از ایرانی‌ها نگران بودند

ما در پاکستان اعتقادمان این است که ایران تنها کشوری است که مقابل کفر ایستاده است و آمریکا می‌داند که از طریق نظامی نمی‌تواند به ایران وارد شوند، بنابراین سعی می‌کنند از داخل ایران را دچار اختلاف کند و فتنه‌هایی مانند ۸۸ و یا همین فکری که برای انتخابات ۲۴ خرداد ماه داشتند را ایجاد می‌کند.